Data:2014-03-31 13:34:00
Treść:Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1.  PKD 
35.11.Z 
Wytwarzanie energii elektrycznej
2.
 PKD 35.13.Z
Dystrybucja energii elektrycznej
3.
 PKD 35.12.Z
Przesyłanie energii elektrycznej
4.
 PKD 36.00.Z
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
5.
 PKD 37.00.Z
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
6.
 PKD 41.20.Z
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
7.
 PKD 58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
8.
 PKD 62.03.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
9.
 PKD 62.09.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
10.
 PKD 68.32.Z
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
11.  PKD 71.12.Z
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
12.
 PKD 71.20.B
Pozostałe badania i analizy techniczne
13.
 PKD 72.19.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
14.
 PKD 73.11.Z
Działalność agencji reklamowych
15.
 PKD 85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
16.
 PKD 38.21.Z
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
17.
 PKD 20.15.Z
Produkcja nawozów i związków azotowych
18.
 PKD 38.11.Z
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
19.
 PKD 38.12.Z
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
20.
 PKD 38.22.Z
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
21.
 PKD 35.14.Z
Handel energią elektryczną
22.
 PKD 35.21.Z
Wytwarzanie paliw gazowych
23.
 PKD 35.22.Z
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
24.
 PKD 35.23.Z
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
25.
 PKD 35.30.Z
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
26.
 PKD 39.00.Z
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
27.
 PKD 43.11.Z
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
28.
 PKD 43.21.Z
Wykonywanie instalacji elektrycznych
29.
 PKD 43.22.Z
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
30.
 PKD 43.29.Z
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
31.
 PKD 43.34.Z
Malowanie i szklenie
32.
 PKD 52.10.A
Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
33.
 PKD 56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
34.
 PKD 56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
35.
 PKD 56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów
36.
 PKD 68.10.Z
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
37.
 PKD 68.20.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
38.
 PKD 72.11.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
39.
 PKD 74.90.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
40.
 PKD 82.11.Z
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
41.
 PKD 82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
42.
 PKD 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
43.
 PKD 85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację
44.
 PKD 93.11.Z
Działalność obiektów sportowych
45.
PKD
93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
46.
PKD
93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
47.
 PKD 93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
48.
 PKD 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
49.
 PKD 96.04.Z 
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej