Data:2018-10-11 15:37:10
Treść:RCGW S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas realizowanych procesów ich przetwarzania.

1. Jakie dane osobowe zbieramy na Pani/Pana temat.
Jako dane osobowe traktujemy wszystkie informacje znajdujące się w naszym posiadaniu, które możemy z Panią/Panem powiązać i które mogą umożliwić Pani/Pana identyfikację.
Dotyczy zwłaszcza Pani/Pana imienia, nazwiska, adresu, daty urodzenia, numeru PESEL, telefonu kontaktowego (stacjonarnego lub komórkowego), adresu e-mail,  informacji na temat realizowanych płatności, informacji o możliwych zaległościach w płatnościach, informacji o realizowanych usługach, wizerunek w ramach monitoringu wizyjnego oraz organizowanych konkursów/eventów, adres IP, itp.
Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy jako wszystkie operacje, które możemy przeprowadzić na tych danych, np. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie.

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe.
Swoje dane osobowe udostępnia nam Pani/Pan w związku z naszą działalnością w zakresie:
 • podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
 • odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • usług związanych ze zleceniami Klientów w obszarze obsługi sieci kanalizacyjnej,
 • postępowań reklamacyjnych,
 • usług związanych z funkcjonowaniem Wodnego Parku Tychy,
 • działań marketingowych i promocyjnych.
3. Skąd mamy dane osobowe.
Dane osobowe mogą być udostępnione przez Panią/Pana w różnej formie np. w wyniku kontaktu z iBOK, poprzez korespondencję mailową, rejestrowane rozmowy telefoniczne, czat, subskrypcję newslettera, wypełnianie formularzy online, i w zależności od realizowanego postępowania mogą dotyczyć zbierania danych:
 • w związku z kontaktem Pani/Pana za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacyjnych,
 • związanych z podpisywanymi umowami,
 • związanych z realizowanymi usługami,
 • związanych z udziałem w konkursach/ akcjach prospołecznych/ castingach/ warsztatach/ szkoleniach i innych eventach,
 • z monitoringu na terenie Wodnego Parku Tychy.
Korzystamy również z danych osobowych ze źródeł publicznych, dostępnych zgodnie z prawem np. ewidencja gruntów, rejestry handlowe, itp. oraz zaliczające się do tej kategorii informacje przekazywane przez organy administracji publicznej i samorządowej.

4. Dane wrażliwe
Nie utrwalany danych wrażliwych odnoszących się do Pani/Pana przekonań religijnych ani politycznych, stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego.

5. Dane dotyczące dzieci
Zbieramy dane osobowe dotyczące dzieci jedynie celem weryfikacji ich wieku. Ma to związek z faktem, iż na teren Wodnego Parku Tychy dzieci poniżej 13 roku życia mogą wejść i korzystać z dostępnych usług i atrakcji jedynie pod opieką osoby dorosłej.

6. Co robimy z Pani/Pana danymi osobowymi.
Udostępnionych przez Pani/Pana danych osobowych używamy jedynie z uzasadnionych powodów biznesowych, a w szczególności:
 • Administracja: dla realizacji usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków jesteśmy zobligowani przepisami prawa do zebrania danych osobowych umożliwiających weryfikację Pani/Pana tożsamości oraz statusu własnościowego działki, z której odprowadzane są ścieki. Na tej podstawie, zgodnie z przepisami prawa określamy warunki techniczne dla podłączenia, a następnie realizujemy procesy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wystawiając faktury za zrealizowane usługi. W związku z realizowaną współpracą, na Pani/Pana żądanie lub na podstawie przepisów prawa, możemy wystawiać dokumenty administracyjne. W zakresie usług Wodnego Parku Tychy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan chęć otrzymania faktury lub chęć udziału w akcjach promocyjnych oraz w przypadku, gdy zdarzy się z Pani/Pan udziałem, wypadek wymagający interwencji służb medycznych. W przypadku monitoringu wizyjnego.
 • Zarządzanie kontaktami z Klientami: aby móc się z Panią/Panem skontaktować musimy znać numer telefonu oraz adres email. Możemy prosić Panią/Pana o wyrażenie opinii na temat świadczonych przez nas usług, aby doskonalić naszą ofertę w oparciu o Pani/Pana oczekiwania, możemy przekazywać informacje dotyczące naszej współpracy poprzez SMS, email lub telefonicznie, w związku ze sprecyzowanym przez Panią/Pana oczekiwaniem w tym zakresie. W oparciu o Pani/Pana zgłoszenie możemy realizować postępowania reklamacyjne. W przypadku rozmów telefonicznych są one nagrywane za Pani/Pana zgodą i służą wyłącznie do celów oceny pracy naszych pracowników.
 • Realizacja usług w obszarze odprowadzania i oczyszczania ścieków: możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby realizować: działania związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej, w tym działania poprzedzające przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, działania związane z realizacją usług wykonywanych na zlecenie klienta w zakresie obsługi sieci kanalizacyjnej.
 • Realizacja usług Wodnego Parku Tychy: możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby korzystania z usług i atrakcji oferowanych przez Wodny Park Tychy,
 • Marketing: możemy przekazywać Pani/Panu poprzez SMS, email lub telefonicznie informacje o atrakcjach, planowanych eventach oraz promocjach dotyczących funkcjonowania Wodnego Parku Tychy, dodatkowych usługach lub rozwiązaniach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem RCGW S.A. i Wodnego Parku Tychy. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w organizowanych konkursach/ akcjach prospołecznych/ castingach/ warsztatach/ szkoleniach i innych eventach przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji wszystkich działań związanych z danym eventem/zdarzeniem zgodnie z ustalonym regulaminem tego eventu/zdarzenia.
Nasze strony internetowe korzystają z plików cookie w celu dostarczenia spersonalizowanych reklam, jednak dzieje się to tylko za Pani/Pana zgodą, którą można wyrazić przy każdym odwiedzeniu naszej strony internetowej poprzez zaznaczenie stosownej zgody na pojawiającym się banerze (polityka cookies).
 • Windykowanie należności: możemy przekazywać Pani /Panu poprzez SMS, email lub telefonicznie informacje o aktualnym stanie płatności i saldzie rachunku oraz statusie ewentualnych postępowań windykacyjnych.
 • Statystyka i sprawozdawczość: przetwarzamy dane osobowe, aby spełnić szereg wymagań prawnych wynikających z rozporządzeń, ustaw oraz przepisów samorządowych (np. ustawa o zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków, itp.) Analiza statystyczna danych służy Zarządowi Spółki do podejmowania jak najkorzystniejszych decyzji biznesowych uwzględniających interes Spółki jak również potrzeby naszych Klientów.
7. Komu udostępniamy Pani/Pan dane osobowe i w jakim celu to robimy.
Realizacja usług Wodnego Parku Tychy. Dane osobowe (w tym zapis z monitoringu wizyjnego) udostępniamy uprawnionym służbom publicznym jedynie w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa. W przypadku, gdy zdarzy się wypadek na terenie Wodnego Parku Tychy dane osób poszkodowanych oraz ich opiekunów prawnych mogą zastać przekazane ponadto, firmie realizującej usługi ratownicze oraz usługi ochrony mienia.

Realizacja usług w obszarze odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dane osobowe (w tym zapis z monitoringu wizyjnego) udostępniamy uprawnionym służbom publicznym jedynie w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa. W przypadkach realizacji działań związanych z obsługą techniczną inwestycji lub awarii dane adresowe mogą być przekazywane firmie realizującej prace techniczne na zlecenie RCGW S.A.

8. Prawa osób, których dane przetwarzamy.
Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Nie będziemy mogli uznać Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach:
 • jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do prowadzenia takich działań,
 • jeśli jest to konieczne w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy/zlecenia,
 • jeśli jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana interesów, które mogłyby ucierpieć w przypadku uznania sprzeciwu do przetwarzania danych.

W niektórych przypadkach będziemy zmuszeni odrzucić Pani/Pana wniosek. W takim przypadku poinformujemy Panią/Pana w odpowiedni sposób o powodach takiej decyzji.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

9. W jaki sposób chronimy Pani/Pana dane osobowe.
Dla właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez RCGW S.A. i Wodny Park Tychy stosujemy właściwe zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. Opracowaliśmy standardy zabezpieczeń, które ujęliśmy w stosowne polityki i procedury. Polityki i procedury podlegają okresowym aktualizacją celem utrzymania ich zgodności z wymaganiami prawnymi oraz utrzymania aktualności stosowanych rozwiązań technicznych.
Wszyscy pracownicy RCGW S.A. oraz Wodnego Parku Tychy, którzy w jakimkolwiek zakresie przetwarzają dane osobowe podlegają zobowiązaniom w zakresie poufności oraz są regularnie szkoleni w obszarze standardów ochrony danych osobowych.

10. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe.
Dane osobowe Pani/Pana możemy przechowywać jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla określonych wcześniej celów.

11. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych.
Administratorem danych osobowych swoich klientów, kontrahentów jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach

Administrator Danych Osobowych
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
Tel. +48 32 725 72 35
e-mail: rcgw@rcgw.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Telefon:+48 32 325 71 03
e-mail: iodo@rcgw.pl