Nowości w serwisie:

RCGW S.A. Zorganizowało Konferencję Energetyczną

RCGW S.A. było współorganizatorem ogólnopolskiej Konferencji pn. „Metan jako paliwowe multi – źródło w transporcie i gospodarce komunalnej. Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych”, która odbyła się w Tychach w zeszłym tygodniu. Wydarzenie miało charakter wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie innowacyjnego wykorzystania paliw oraz rozwiązań technologicznych opartych na zrównoważonym rozwoju.

W dniach 9-10 czerwca 2016 r. odbyła się ogólnopolska Konferencja pn. „Metan jako paliwowe multi – źródło w transporcie i gospodarce komunalnej. Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych.”, której organizatorami byli: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. oraz  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Tychy Sp. z o.o. – krajowi Liderzy wykorzystania biogazu i biometanu do produkcji energii na potrzeby funkcjonowania obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz komunikacji miejskiej.

Celem Konferencji było zaprezentowanie na przykładzie miasta Tychy innowacyjnej koncepcji budowy inteligentnego miasta. Tematem przewodnim było wielosektorowe wykorzystanie biopaliwa w tkance miejskiej ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb transportu miejskiego oraz funkcjonowania budynków użyteczności publicznej.

W ramach konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne:

Panel I – wykorzystanie paliw metanowych w transporcie miejskim – omówienie stanu obecnego i perspektyw.

Panel II – podsumowanie realizacji Projektu pn. „Opracowanie systeMowego rozwiązania dla odzysku Energii z osadów ściekowych z zastosowaniem procesu zGazowaniA” (akronim OMEGA) współrealizowanego przez konsorcjum złożone z Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A., Bio-Inwest Sp. z o.o., Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Syngaz S.A.

Projekt OMEGA realizowany jest w ramach Programu GEKON będącego wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Powstał w celu  pobudzenia innowacyjności polskiej gospodarki i zaoferowania na rynku kompleksowego i nowoczesnego programu mającego na celu wsparcia rozwoju i wdrażania technologii w obszarze ekoinnowacji.

W ramach Konferencji omówione zostały cele Projektu oraz przedstawione wyniki przeprowadzonych prac, będące efektem współpracy konsorcjantów. Celem głównym Projektu badawczego OMEGA jest opracowanie uniwersalnej, innowacyjnej technologii zgazowania komunalnych osadów ściekowych wraz z innymi odpadami, która umożliwi unieszkodliwianie osadów ściekowych oraz wytwarzanie w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Ważnym aspektem projektu było również opracowanie sposobu zagospodarowania wszystkich pozostałości poprocesowych generowanych podczas pracy instalacji zgazowania (m.in. w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków).

W ramach fazy B+R przeprowadzono badania technologiczne i analizy procesu zgazowania mieszanek paliwowych składających się z wysuszonego osadu ściekowego i innych jej komponentów. Pozwoliły one opracować i zoptymalizować technologię zgazowania mieszanek paliwowych, ocenić wpływ poszczególnych substratów na bilans energetyczny instalacji oraz przeprowadzić analizę ekonomiczną funkcjonowania instalacji w warunkach komercyjnych. Zakończone zostały już badania sposobu przygotowania i suszenia paliwa do procesu zgazowania wraz z optymalizacją parametrów procesu w celu obniżenia jego energochłonności. Przeprowadzono ocenę metod zagospodarowania odpadów poprocesowych, m.in. poprzez analizę oddziaływania odcieków z kompleksowej instalacji kierowanych na ciąg biologiczny komunalnej oczyszczalni ścieków oraz poprzez dobór metody oczyszczania spalin.

Konferencja stała się forum wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz promowania innowacyjnego wykorzystania paliw, jak również była inspiracją dla uczestników Konferencji do poszukiwania i wdrażania ekoinnowacyjnych i skutecznych rozwiązań technologicznych dla idei zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie było okazją nie tylko do wysłuchania prezentowanych referatów, ale także do indywidualnych dyskusji z prelegentami.

W drugim dniu Konferencji odbyła się wizytacja instalacji wytwarzania i wykorzystania biogazu na Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice oraz pilotowej instalacji zgazowania z generatorem gazu na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu a także instalacji CNG w PKM Tychy.
 

Newsletter

Zapisz się a otrzymasz różne informacje

Imię
Email