O nas

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach to firma przodująca w stosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, wytwórca energii z odnawialnych źródeł oraz kreator nowoczesnych metod i strategii zarządzania.

RCGW S.A. jest właścicielem i eksploatatorem Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice z możliwością oczyszczania 15 mln m3 ścieków w ciągu roku. Obecnie kluczowym dla Spółki obszarem działań jest jej optymalizacja energetyczna, w tym maksymalizacja produkcji energii odnawialnej oraz poprawa efektywności energetycznej. Od kilku lat tyska oczyszczalnia ścieków, jest całkowicie samowystarczalna energetycznie, a średniomiesięczna produkcja energii odnawialnej przekracza poziom 150% w stosunku do zużycia energii na potrzeby własne. Jest to najlepszy bilans wykorzystania energii dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w Polsce i jeden z  najlepszych wyników w Europie. Nadwyżka produkowanej energii sprzedawana jest do sieci Tauron.  

Optymalizacja energetyczna oczyszczalni jest istotna również w kontekście realizowanej przez Spółkę budowy Wodnego Parku Tychy, w którym energia elektryczna i cieplna będą pochodzić z biogazu powstającego na tyskiej oczyszczalni ścieków. Biogaz uszlachetniany będzie do biometanu w specjalnej stacji uszlachetniania zlokalizowanej w oczyszczalni oraz przesyłany do parku za pomocą budowanego obecnie, ok. 6km, innowacyjnego gazociągu.

Oprócz realizowanych samodzielnie zadań związanych z efektywnością energetyczną, Spółka (wraz z konsorcjum firm) uzyskała dofinansowanie w wysokości 3,64 mln zł w ramach Programu Gekon (realizowanego przez NFOŚiGW oraz NCBiR) do badań naukowych i prac rozwojowych, których koszt szacowany jest na 4,5 mln zł. W ramach projektu zostanie opracowana nowatorska technologia zgazowania osadów ściekowych, która pozwoli na zagospodarowanie i energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych a jednocześnie dalsze zwiększanie ilości produkowanej energii elektrycznej.

Aktualnie, RCGW S.A. posiadana certyfikowany i funkcjonujący od lat Zintegrowany System Zarządzania w spółce, obejmujący m.in System Ekozarządzania i Audytu we Wspólnocie EMAS oraz System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001. RCGW S.A. jest pierwszą spółką w branży komunalnej w Polsce, która posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001. W ramach poprawy działania Zespołu Obsługi Klienta, funkcjonującego od 2010r., systematycznie wprowadzane są nowoczesne rozwiązania, jak Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK), usługa e-Faktury, Centrum SMS, Polecenie zapłaty oraz Wirtualny Doradca. Liczba klientów, z którymi zostały zawarte umowy na odprowadzanie ścieków, wynosi ponad 10 000.

Obecnie RCGW S.A. jest właścicielem i eksploatatorem ok. 400 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz zarządza 42 nowoczesnymi obiektami przepompowni i tłoczni ścieków. Ponadto RCGW S.A. dysponuje nowoczesnym sprzętem do czyszczenia, udrożniania i teleinspekcji kanałów sanitarnych. W latach 2005-2010 spółka zrealizowała współfinansowany przez europejski Fundusz Spójności projekt Gospodarka ściekowa w Tychach, którego beneficjentem była Gmina Tychy. Dzięki tej inwestycji wybudowano ponad 367 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zmodernizowano część osadową oczyszczalni ścieków. Ponadto, był to jedyny projekt w Polsce zakładający regulację odbiornika zrzutu wód deszczowych: uregulowano ok. 33 km rowów i cieków wodnych. Wartość inwestycji wyniosła ponad 140 mln EUR, z czego 75 093 900 EUR stanowiło dofinansowanie z Funduszu Spójności. Dzięki zrealizowanemu Projektowi, 99,6% mieszkańców miasta ma możliwość podłączenia się do systemu kanalizacji, co wypełniło zakładany efekt ekologiczny.

Sprawdzony przy realizacji tej historycznej dla miasta inwestycji model zarządzania został zaimplementowany do realizacji kolejnego zadania o strategicznym znaczeniu, czyli Przebudowy drogi krajowej DK-1 i DK-86 w granicach miasta Tychy. Była to jedna z największych inwestycji drogowych w województwie śląskim, a tym samym największa realizowana w Tychach. Całość prac obejmowała łącznie 6,5 km drogi na trasie łączącej Gdańsk z Cieszynem.

Zwieńczeniem wieloletniej działalności firmy na rzecz ochrony środowiska jest zdobycie w maju 2015r. w konkursie EMAS Awards głównej nagrody Komisji Europejskiej Zielonego Oscara. RCGW S.A. jest pierwszą, w prawie 20 letniej historii tych nagród polską firmą która zdobyła to trofeum.

Całokształt funkcjonowania spółki RCGW SA można zawrzeć w określeniu, iż swoją codzienną działalnością firma wpływa na zrównoważony rozwój miasta budując przyjazne naturze i poszanowaniu środowiska naturalnego SymbioTychy.
 

Wydrukuj stronę