Projekt Omega

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. jako Lider konsorcjum, w którego skład wchodzą również Centrum Innowacji i Wdrożeń Bio–Inwest Sp. z o.o., Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) oraz Syngaz S.A., zrealizowało Projekt pn. „Opracowanie systeMowego rozwiązania dla odzysku Energii z osadów ściekowych z zastosowaniem procesu zGazowaniA” (akronim OMEGA) w ramach Programu GEKON (GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH).

Program GEKON jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Celem głównym Projektu badawczego OMEGA było opracowanie uniwersalnej, innowacyjnej technologii zgazowania komunalnych osadów ściekowych wraz z innymi odpadami, która umożliwi unieszkodliwianie osadów ściekowych oraz wytwarzanie w kogeneracji energii elektrycznej oraz ciepła. Ważnym aspektem Projektu było również opracowanie sposobu zagospodarowania wszystkich pozostałości poprocesowych generowanych podczas pracy instalacji zgazowania (m.in. w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków).

W ramach fazy B+R przeprowadzono badania sposobu przygotowania i suszenia paliwa do procesu zgazowania oraz badania technologiczne i analizy procesu zgazowania mieszanek paliwowych składających się z wysuszonego osadu ściekowego i innych jej komponentów. Ocenie poddano metody zagospodarowania odpadów poprocesowych, m.in. poprzez analizę oddziaływania odcieków z kompleksowej instalacji kierowanych na ciąg biologiczny komunalnej oczyszczalni ścieków oraz poprzez dobór metody oczyszczania spalin.

W dniach 9-10 czerwca 2016 r. odbyła się Konferencja pn. „Metan jako paliwowe multi-źródło w transporcie i gospodarce komunalnej. Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych.”, na której omówione zostały wyniki prac przeprowadzonych w ramach Projektu. Pierwszy dzień Konferencji poświęcony był prezentacji referatów. W drugim dniu Konferencji odbyłą się wizyta na instalacji wytwarzania i wykorzystania biogazu na Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice oraz na pilotowej instalacji zgazowania z generatorem gazu GazEla na terenie Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Koszt realizacji Projektu wynosił 4 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie dla członków Konsorcjum w kwocie 3 640 000,00 zł.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2015 r. - 30.06.2016 r.
Zebrane wyniki badań oraz doświadczenia staną są podstawą dla wprowadzenia na rynek kompleksowego, komercyjnego rozwiązania mogącego mieć zastosowanie w średnich i dużych oczyszczalniach ścieków.

Informacja OMEGA


 

Wydrukuj stronę