Zintegrowany System Zarządzania

RCGW S.A. realizuje politykę wysokich standardów działania. Jest to weryfikowane przez przeprowadzane audyty wewnętrzne jak i zewnętrzne. Wyrazem tego są otrzymane certyfikaty:

Certyfikat ISO 9001:2015
w zakresie: oczyszczania ścieków, odprowadzania ścieków, wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w odnawialnych źródłach energii.

ISO 9001

Polityka jakości


Certyfikat ISO 14001:2015
w zakresie: oczyszczania ścieków, odprowadzania ścieków, wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w odnawialnych źródłach energii.

ISO 14001

Polityka środowiskowa i energetyczna


System Zarządzania Energią ISO 50001
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. jako lider w branży wodno-kanalizacyjnej na rynku krajowym zobowiązany jest do  prowadzenia działań ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie realizowanych procesów poprzez ich optymalizacje w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych.

Z tego powodu Zarząd Spółki, mając pełną świadomość potrzeb Spółki, koniecznych dla jej dalszego rozwoju, podjął w  2012 roku decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania energią zgodnego z wymaganiami normy ISO 50001: 2011 oraz jego integracji z innymi funkcjonującymi w  Spółce systemami zarządzania.

Wdrożenie wymagań normy ISO 50001: 2011 gwarantuje RCGW S.A. ograniczenie wpływu Spółki na środowisko, zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii odnawialnej wytwarzanej w procesie oczyszczania ścieków.

ISO 50001

Wydrukuj stronę